Laterrasse restaurant

Ivana Vygovskoho Str., 5

Kyiv, Ukraine

tеl. +38 (044) 229-24-75

(097) 417 09 05, (099) 417 09 05

e-mail: nyvkyhotel@gmail.com